نوشته ها

مقام بابانائوثی

این مقام که جزو مقامهای کلام است دارای سه نوع می باشد بابانائوسی۱، بابانائوسی ۲، بابانائوسی ۳ (باباجلیلی). این مقامات مربوط به دوران بابا جلیل و باباناعوث (ابراهیم فرزند احمد جاف) متولد اواخر …

مقام جلوشاهی اول

مقام جلوشاهی از مقامهای کهن تنبور می باشد. این مقام در منطقه صحنه جزو مقامات مجلسی و در منطقه گوران جزو مقامات مجازی به حساب می آید. در حقیقت این …